Stovykla vaikams Liuksemburge „Bitutės knygų pasaulyje“

Please scroll down for English.

LT:

2019 metų liepos mėn. 15 ‒ 19 dienomis Liuksemburge, Liuksemburgo mieste, vyko pirmoji lietuviška dienos stovykla vaikams „Bitutės knygų pasaulyje“. Mintis organizuoti tokį renginį gimė ieškant būdų, kaip ne Lietuvoje gyvenančius, lietuviškų šaknų turinčius vaikus patrauklia forma skatinti daugiau kalbėtis ir skaityti lietuviškai. Stovykla surengta suvienijus jėgas dviems organizacijoms – Liuksemburgo lituanistinei mokyklai „Avilys“ ir Lietuvoje aktyviai veikiančiai literatūros pažinimo programai „Vaikų žemė“.

Stovyklos idėja – pristatyti vaikams įvairias meno rūšis ir kūrybines profesijas – kilo literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovui ir kūrybiniam įkvėpėjui Justinui Vancevičiui. „Vaikų žemė“ yra neformaliojo ugdymo erdvė, kurios tikslas ‒ vykdyti pokyčius skatinančią edukacinę ir kultūrinę veiklą. Jau ketverius metus programa organizuoja įvairaus amžiaus vaikams skirtas literatūrines dienos stovyklas Lietuvoje, kurių dalyviai kūrybinių, interaktyvių, žaidybinių veiklų metu pažįsta knygas ir jų kūrėjus. Su branduolinės fizikos mokslų daktare Jolanta Švedkauskaite, viena iš Liuksemburgo lietuvių bendruomenės valdybos narių, J.Vancevičius susipažino Vilniuje vykusiame projekto „Lyderių laikas“ renginyje. Dalijantis patirtimi gimė smagios ir turiningos stovyklos Liuksemburge idėja. Iniciatyvių mamų ir susidomėjusios lietuvių bendruomenės Liuksemburge prieš keletą metų sukurta lituanistinė mokykla „Avilys“ – sąlyčio su lietuvių kalba židinys lietuviškų šaknų turintiems vaikams. Norėta, kad stovykla „Bitutės knygų pasaulyje“įkvėptų vaikus kalbėti lietuviškai ten, kur jie gyvena, o ne tik epizodiškai, atvažiavus į Lietuvą pas senelius. „Gyvenant užsienyje išlaikyti vaikų motyvaciją kalbėti lietuviškai yra didelis iššūkis ir darbas, ypač mišriose šeimose. Stovyklos Lietuvoje – puiki proga pramokti kalbą, bet poreikio kalbėti lietuviškai savo aplinkoje neskatina. Šioje stovykloje vaikai gavo labai daug: kalbą, dalelytę kultūros, meilę knygoms, draugų branduolį ir motyvaciją kalbėti lietuviškai Liuksemburge.“ – patirtimi dalinosi J.Švedkauskaitė. Tad organizatorių lūkesčiai išsipildė su kaupu – vaikus įtraukė smagūs nuotykiai knygų pasaulyje, formavosi ir sutvirtėjo lietuviškai kalbančių draugų ratas.

Stovyklai vadovavo išradinga „Vaikų žemės“ komanda – Justinas Vancevičius ir Milda Noreikaitė. Stovyklos veiklos kvietė pažinti kūrybines profesijas ir menus, o siekis skatinti vaikus skaityti lėmė ir kviestinių svečių pasirinkimą. Pirmąją dieną vaikai tyrinėjo mitinių būtybių ir iliustracijų kūrimo pasaulį su rašytoja, iliustratore Kotryna Zyle. „Mano kūryba dažnai tampa savotišku tiltu, skirtu šiuolaikiniams vaikams ir jaunimui pažinti lietuvišką kultūrą, savo šaknis. Taigi sunku būtų įsivaizduoti prasmingesnę kelionę nei ši, kurioje turėjau laimės dalyvauti“, – kalbėjo Kotryna. Antrąją dieną, skirtą teatrui, vaikai patyrimo sėmėsi iš stovyklos vadovės ir profesionalios kino bei teatro aktorės Mildos Noreikaitės. Trečią dieną knygų vaikams autorius Tomas Dirgėla supažindino vaikus su nelengva rašytojo duona. Ketvirtoji diena buvo skirta cirko menui: vaikai gaminosi žongliravimo kamuoliukus, dalyvavo estafetėse. Viską vainikavo piknikas ir staigmenos tėveliams, o stovyklautojai spektaklyje rodė, ką nuveikė per savaitę. „Tai pirmoji programos „Vaikų Žemė“ stovykla užsienyje. Rimtai svarstėme ir kruopščiai rinkome temas, galvodami apie ne Lietuvoje gyvenančius vaikus. Spindinčios mažylių akys ir tėvų atsiliepimai jau po pirmosios stovyklos dienos nuteikė labai optimistiškai. Vaikams pažadėjome būtinai susitikti ir kitąmet. Tikimės, kad tai taps gražia tradicija Liuksemburge, o kitų šalių lietuvių bendruomenes įkvėps organizuoti panašias iniciatyvas!“ – mintimis po stovyklos dalijosi J. Vancevičius.

Stovyklą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba pagal programą „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“.

EN:

DAY CAMP FOR CHILDREN IN LUXEMBOURG

On July 15-19, 2019, the first ever Lithuanian day camp for Lithuanian children outside Lithuania was held in Luxembourg. The idea to ​​organize such an event came in the process of looking for attractive ways to encourage children with Lithuanian roots living outside Lithuania to speak and read in Lithuanian on a daily basis. The camp was organized thanks to the joined forces of two organizations – Luxembourg’s Lithuanian School Avilys and Lithuanian reading promotion program Vaikų žemė.

The main idea of ​​the camp – to introduce children to various arts and creative professions – came from Justinas Vancevičius, the creative force behind the Vaikų žemė reading promotion program. Vaikų žemė is a non-formal education space dedicated to educational and cultural activities that promote change. For four years already, the program has been organizing literary day camps for children of all ages in Lithuania, whose participants are introduced to books and their creators through creative, interactive and playful activities. J. Vancevičius met Jolanta Švedkauskaitė, a Doctor in Physics, a member of the Board of the Lithuanian Community of Luxembourg, at the project Lyderių laikas in Vilnius. Their conversation sparked the idea of ​​a children’s camp in Luxembourg that would be both fun and useful. The Lithuanian school Avilys (Beehive) was established several years ago in Luxembourg by enterprising mothers from the Lithuanian community. It is a place where children with Lithuanian roots can be immersed in the Lithuanian language. It was hoped that the camp Bitutės knygų pasaulyje (Little Bees in the Book World) would inspire children to speak Lithuanian on a daily basis rather than sporadically when visiting their grandparents in Lithuania. “When you live abroad, keeping the children motivated to speak Lithuanian is a great challenge and effort, especially in mixed families. Camps in Lithuania are a great opportunity to learn the language, but they do not encourage the children to speak Lithuanian at home. For the children this camp was very enriching, in terms of language, culture, love of books, new friends and motivation to speak Lithuanian in Luxembourg,” said J. Švedkauskaitė. Thus, the expectations of the organizers were fulfilled: the children had fun adventures in the world of books, their circle of Lithuanian-speaking friends was formed and consolidated.

The ingenious team of Vaikų žemė – Justinas Vancevičius and Milda Noreikaitė – ran the whole camp. The activities of the camp introduced the children to creative professions and arts, and the desire to encourage children to read determined the choice of special guests. On day one, the children explored the world of mythical creatures with writer, illustrator Kotryna Zylė. “My work often becomes a kind of door for contemporary children and young people to Lithuanian culture and its roots. So it’s hard to imagine a more meaningful trip than the one I’ve had the luck to participate in,” Zylė said. On the second day, dedicated to theater, the children learned from Milda Noreikaitė, the camp manager and professional film and theater actress. On the third day, children’s writer Tomas Dirgėla introduced the children to his profession. The fourth day was dedicated to circus arts: children made juggling balls and took part in relays. The event culminated in a picnic, in which the campers surprised their parents with what they had learned throughout the week. “This is the first foreign camp of Vaikų žemė. We thought about it very seriously and selected the topics very carefully, thinking about children living outside of Lithuania. The sparkling eyes of the little ones and the feedback from the parents even after the first day of the camp made us very optimistic. We promised the children to meet again the next year. We hope this will become a beautiful tradition in Luxembourg, one that inspires Lithuanian communities in other countries to organize similar initiatives,” J. Vancevičius shared his thoughts about the camp.

The camp was co-financed by the Lithuanian Council for Culture under the Dissemination of the Idea of ​​Global Lithuania program.

GALERIJA