Istorijų dvarelis Anykščiuose

Please scroll down for English.

LT:

Istorijų dvarelis, įsikūręs paslaptingame, ilgus metus „Okuličiūtės dvareliu” vadintame pastate – tai edukacinė erdvė Anykščiuose, skirta visiems vaikams ir nevaikams, mėgstantiems istorijas ir paslaptis.

Ši vieta atsirado iš didelio noro puoselėti kūrybiškumą, ugdyti meilę istorijai, istorijoms ir knygoms. Dvarelyje ne tik galima, bet tiesiog
būtina VISKĄ liesti! Čia siekiame netikėtu kampu pristatyti žinomus istorinius faktus bei atrasti ir sureikšminti mažiau žinomas detales.

Pažadame – šioje erdvėje rasite paslapčių (juk dvaruose jų visada būna!), nuotykių, atradimų ir pasakojimų apie tikras, šiose apylinkėse nutikusias istorijas!

Anykščių salėje Jūsų laukia miesto ir apylinkių istorijos. Nuo seniausių laikų iki šiandienos. Sukluskite – išgirsite vietinių žmonių šneką. Savo rankomis pačiupinėkite praėjusio laiko simbolius. Ar įveiksite didžiosios legendų knygos užraktą? O gal norite pakeliauti laiku, akimirkai tapdami personažais iš praeities?

Dvarelio salėje sužinosite apie gyvenimą, virusį čia nuo pat XIX a. vidurio. Ar šis pastatas tikrai buvo pastatytas paslaptingajai dvarininkei Okuličiūtei? Ar gali būti, kad 1863 metais čia slapstėsi ir savo ginklus slėpė sukilėliai? Kokie žmonės gyveno po to? Ar dvarelis tikrai buvo tapęs paštu, antstolių kontora, veltinių dirbtuvėmis ir net grūdų sandėliu? O biblioteka? Esate kviečiami patirti praeitį žaisdami.

Dvarelio rūsys – paslapčių ir šiurpo vieta. Ją aplankyti kviečiame tik pačius drąsiausius! Ar gali būti, kad senoji dvarininkė vis dar blaškosi tarp savo mūro sienų?

Palėpėje įsikūrę svarbiausi vietos rašytojai. Susipažinkite su jų profesijomis, sužinokite negirdėtus slapyvardžius, savomis rankomis prisilieskite prie šių ypatingų asmenybių!

Norite atsikvėpti po kelionės laiku? Užsukite į Anykščių šilelio erdvę.

Pagrindinė Istorijų dvarelio auditorija – vaikai (veiklos ypatingai tinkamos 1–6 klasių moksleiviams), šeimos ir organizuotos grupės (klasės, vaikų stovyklos, priešmokyklinės grupės, vaikų dienos centrų auklėtiniai ir pan.)
Labai laukiame ir smalsaujančio jaunimo bei suaugusiųjų!

EN:

ANYKŠČIAI STORY MANOR

The Story Manor, located in a mysterious building known as Okuličiūtė’s Manor for many years, is an educational space in Anykščiai dedicated to all children and adults who are crazy about stories and secrets.

This place was born from a strong desire to nurture creativity, cultivate a love of history, stories, and books. Not only is it possible, but also necessary to touch EVERYTHING in the manor! Here we aim to present well known historical facts from a different angle, and highlight lesser-known details.

We promise that in this space you will find secrets (after all, manors are full of them!), adventures, discoveries and stories about the events that really took place in these parts!

In Anykščiai Hall you will find stories from the city and its environs. From days of yore to modern times. If you listen intently, you will hear the local dialect. Touch the symbols of the past with your own hands. Will you be able to unlock the big book of legends? If you like time travel, you can try being in the shoes of people from the past?

In the Manor Hall you will learn about the life here since mid-19th century. Was this building really built for the mysterious noble lady Okuličiūtė? Could it be that in 1863 the manor was a hiding place for the rebels and their weapons? What kind of people lived here after that? Had the estate really been turned into a post office, a bailiff’s office, a felt boot workshop and even a grain warehouse? A library? You are invited to experience the past as you play.

The cellar of the manor is a place of mystery and horror. Only the bravest of you will be invited to visit it! Could it be that the former landlady’s ghost still haunts the manor?

The attic houses the most important local writers. Come and learn their professions, nicknames, touch on these unique personalities!

Have a break from time travel in the space of Anykščiai Pine Forest.

The main audiences of the Story Manor: children (the activities are perfect for grades 1-6), families and organized groups (classes, children’s camps, pre-school groups, children in day care centers, etc.)

We look forward to welcoming curious children and adults in the Story Manor!